ساماندهی و طراحی شهری میدان امام حسین (ع) تهران

عنوان پروژه:

ساماندهی و طراحی شهری میدان امام حسین (ع) تهران

موقعیت طرح: میدان امام حسین – تهرانکارفرما: شهرداری منطقه 7 شهر تهران
مدت زمان انجام طرح: 5 ماهتاریخ شروع: 17/01/1389تاریخ خاتمه: 17/06/1389
خلاصه موضوع پروژه:

طراحی شهری میدان امام حسین (ع) و بافت اطراف آن

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         بررسی اسناد فرادست

–         بررسی مطالعات وضع موجود

–         تجزیه و تحلیل و ارائه سناریوهای طراحی شهری

–         انتخاب گزینه‌ی برتر طراحی

–         ارائه ضوابط و مقررات

فهرست