ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده محله سوم خرداد

عنوان پروژه:

ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده محله سوم خرداد

موقعیت طرح: شهر قمکارفرما: شهرداری قم
مدت زمان انجام طرح: 6 ماهتاریخ شروع: 30/10/1395تاریخ خاتمه: 61/06/1396
خلاصه موضوع پروژه:

ساماندهی و بهسازی محله سوم خرداد با تاکید بر پروژه‌های هدف

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات اسناد بالادست

–         بررسی مطالعات وضع موجود و سنجش وضعیت

–         مطالعات پیشنهادی شبکه معابر و کاربری زمین

–         توجیه اقتصادی پروژه‌های محرک

–         ارائه ضوابط و مقررات

فهرست