پروژه های انجام شده توسط فجر توسعه

ساختمان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

طرح مركزكشاورزي و منابع طبيعي استان كرمانشاه

خدمات مشاوره تکمیل طراحی و انجام خدمات مرحله سوم پروژه طرح توسعه ضلع شرقی حرم

طراحي فاز 1 و 2 مجتمع توانبخشي بنياد شهيد و امور ايثارگران

طراحي معماري پروژه پارك آفرينش قزوين

طرح جامع پرديس بهشهر

طرح و نظارت بر اجراي مجموعه ورزشي جهان پهلوان تختي شهر ري

طرح ساختمان دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد رودهن

خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع فرهنگي هنري امام علي ( ع ) يزد

فهرست