طراحي دهكده المپيك ساحلي بندر عباس

  • محل اجرا : استان هرمزگان
  • کارفرما : اداره كل تربيت بدني استان هرمزگان
  • تاریخ شروع : 1387
  • تاریخ پایان :
فهرست