طراحي ساختمان مركزي جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت ايران

طراحي ساختمان مركزي جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت ايران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : جهاد دانشگاهي تهران واحد علم و صنعت
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان :
فهرست