طراحي سالن ورزشي 6000 نفري بندر عباس

  • محل اجرا : بندر عباس
  • کارفرما : اداره كل تربيت بدني استان هرمزگان
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست