طراحي فضاي شهري خيابان بزرگمهر زاهدان

  • محل اجرا : زاهدان
  • کارفرما : اداره كل راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان
  • تاریخ شروع : 1391
  • تاریخ پایان :
فهرست