طراحي مجتمع IT واقع در شهر كرد

  • محل اجرا : شهر كرد
  • کارفرما : شركت شهركهاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري
  • تاریخ شروع : 1387
  • تاریخ پایان : 2
فهرست