طراحي مراحل يك و دو شهرك صنعتي بروجرد 2

  • محل اجرا : بروجرد
  • کارفرما : شركت شهركهاي صنعتي استان لرستان
  • تاریخ شروع : : 1387
  • تاریخ پایان :
فهرست