طراحي منطقه ويژه و شهرك صنعتي تخصصي مبلمان و دكوراسيون ايران (500 هكتار)

طراحي منطقه ويژه و شهرك صنعتي تخصصي مبلمان و دكوراسيون ايران (500 هكتار)

  • محل اجرا : زرنديه(تهران)
  • کارفرما : شركت شهرك صنعتي مبلمان زرنديه
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان : 2
فهرست