طرح آماده‌سازی محله شماره 2 مهاجران

عنوان پروژه:

طرح آماده‌سازی محله شماره 2 مهاجران

موقعیت طرح: شهرستان شازند ـ استان مرکزیکارفرما: شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 16/10/1398تاریخ خاتمه: 16/10/1399
خلاصه موضوع پروژه:

انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح آماده‌سازی محله شماره 2 شهر جدید امیرکبیر

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تهیه مطالعات مرحله اول آماده‌سازی محله 2 امیرکبیر

–         تهیه مطالعات مرحله دوم آماده‌سازی محله 2 امیرکبیر

–         ارائه برآورد و تهیه اسناد مناقصه طرح

فهرست