طرح آماده سازي اراضي خاور شهر تهران

طرح آماده سازي اراضي خاور شهر تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست