طرح بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري در شهر بم

  • محل اجرا : بم
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست