طرح بيمارستان 64 تختخوابي بندر گز

  • محل اجرا : بندر گز
  • کارفرما : سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۶
  • تاریخ پایان :
فهرست