طرح تفصيلي ويژه منطقه آزاد چابهار

  • محل اجرا : چابهار
  • کارفرما : سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست