طرح تفصیلی شهر بروجرد

عنوان پروژه:

طرح تفصیلی شهر بروجرد

موقعیت طرح: بروجرد – استان لرستانکارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 29/07/1399تاریخ خاتمه: 29/07/1400
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح تفصیلی بازنگری و تعیین محدوده‌ها و محلات بازآفرینی شهر بروجرد

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         بیان کلیات طرح، الزامات، مسائل، نیازها و طرح چشم‌انداز مقدماتی

–         بررسی‌های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر

–         بررسی سنجش وضعیت موجود

–         تهیه طرح تفصیلی

–         ارائه اسناد و مدارک و خروجی‌های نهایی طرح تفصیلی

فهرست