طرح تفصیلی شهر مراغه

عنوان پروژه:

طرح تفصیلی شهر مراغه

موقعیت طرح: مراغه – استان آذربایجان شرقیکارفرما: شهرداری مراغه
مدت زمان انجام طرح: 17 ماهتاریخ شروع: 30/11/1396تاریخ خاتمه: 31/04/1398
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح تفصیلی بازنگری و تعیین محدوده‌ها و محلات بازآفرینی شهر مراغه

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         بیان کلیات طرح، الزامات، مسائل، نیازها و طرح چشم‌انداز مقدماتی

–         بررسی‌های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر

–         بررسی سنجش وضعیت موجود

–         تهیه طرح تفصیلی

–         ارائه اسناد و مدارک و خروجی‌های نهایی طرح تفصیلی

فهرست