طرح تفصیلی شهر گلپایگان

عنوان پروژه:

طرح تفصیلی شهر گلپایگان

موقعیت طرح: گلپایگان – استان اصفهانکارفرما: شهرداری گلپایگان
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 27/12/1398تاریخ خاتمه: 27/12/1399
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح تفصیلی بازنگری و تعیین محدوده‌ها و محلات بازآفرینی شهر گلپایگان

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         بیان کلیات طرح، الزامات، مسائل، نیازها و طرح چشم‌انداز مقدماتی

–         بررسی‌های مشروح و تفصیلی مناطق و محلات مختلف شهر

–         بررسی سنجش وضعیت موجود

–         تهیه طرح تفصیلی

–         ارائه اسناد و مدارک و خروجی‌های نهایی طرح تفصیلی

فهرست