طرح توسعه سيلوي بيرجند از 5000 تن به 15000 تن

طرح توسعه سيلوي بيرجند از 5000 تن به 15000 تن

  • محل اجرا :بیرجند
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست