طرح توسعه شهرك صنعتي بزرگ شيراز

  • محل اجرا : شیراز
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست