طرح توسعه شهرك صنعتي محمود آباد قم

  • محل اجرا :قم
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست