طرح جامع اردوگاه دانش آموزي شهيد دستغيب شيراز

  • محل اجرا : شيراز
  • کارفرما : اداره آموزش و پرورش استان فارس
  • تاریخ شروع : 1389
  • تاریخ پایان :
فهرست