طرح جامع- تفصیلی شهر رازمیان

عنوان پروژه:

طرح جامع- تفصیلی شهر رازمیان

موقعیت طرح: رازمیان – استان قزوینکارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
مدت زمان انجام طرح: 10 ماهتاریخ شروع: 11/04/1390تاریخ خاتمه: 11/02/1391
خلاصه موضوع پروژه:

طرح جامع- تفصیلی شهر رازمیان

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تعیین و بررسی حوزه خدمات‌گیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر

–         بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن

–         ارائه پیشنهادات

–         اسناد اصلی طرح

فهرست