طرح جامع شهرک بام کلارآباد

عنوان پروژه:

طرح جامع شهرک بام کلارآباد

موقعیت طرح: شهرستان عباس‌آباد – استان مازندرانکارفرما: شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
مدت زمان انجام طرح: 6 ماهتاریخ شروع: 31/06/1400تاریخ خاتمه: 31/06/1401
خلاصه موضوع پروژه:

 

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         ارائه طرح امکان‌سنجی و ضرورت سنجی شهرک بام کلارآباد

–         تهیه طرح جامع شهرک بام کلارآباد

فهرست