طرح جامع شهر شریف‌آباد

عنوان پروژه:

طرح جامع شهر شریف‌آباد

موقعیت طرح: شریف‌آباد – استان تهرانکارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 27/03/1397تاریخ خاتمه: 27/03/1398
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح بازنگری جامع شهر شریف‌آباد واقع در شهرستان پاکدشت از توابع استان تهران

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات منطقه و حوزه نفوذ

–         مطالعات وضع موجود شامل مطالعات جغرافیایی، جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، حمل‌ونقل و ترافیک

–         مطالعات تجزیه و تحلیل و سنجش وضعیت

–         مطالعات الگوی توسعه و طرح پیشنهادی

–         ارائه ضوابط و مقررات

فهرست