طرح جامع شهر محمدیه

عنوان پروژه:

طرح جامع شهر محمدیه

موقعیت طرح: شهر محمدیه – استان قزوینکارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
مدت زمان انجام طرح: 24 ماهتاریخ شروع: 31/04/1398تاریخ خاتمه: 31/04/1400
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح جامع شهر محمدیه واقع در شهرستان البرز از استان قزوین

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات منطقه و حوزه نفوذ

–         مطالعات وضع موجود شامل مطالعات جغرافیایی، جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، حمل‌ونقل و ترافیک

–         مطالعات تجزیه و تحلیل و سنجش وضعیت

–         مطالعات الگوی توسعه و طرح پیشنهادی

–         ارائه ضوابط و مقررات

فهرست