طرح جامع پرديس بهشهر

  • محل اجرا : بهشهر
  • کارفرما : دانشگاه علم و صنعت ايران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۶
  • تاریخ پایان : 1
فهرست