طرح راهبردي حفظ ، احياء و باززنده سازي بافتهاي فرسوده شهر سمنان

  • محل اجرا :سمنان
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست