طرح ساختمان مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد

  • محل اجرا : يزد
  • کارفرما : مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۴
  • تاریخ پایان :
فهرست