طرح ساماندهي الحاق سايت جديد به منطقه اقتصادي پتروشيمي

طرح ساماندهي الحاق سايت جديد به منطقه اقتصادي پتروشيمي

  • محل اجرا : ماهشهر
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست