طرح ساماندهي بافت مسئله دار منطقه چيذر تهران

طرح ساماندهي بافت مسئله دار منطقه چيذر تهران

  • محل اجرا :تهران
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست