طرح ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي شهر بوشهر

طرح ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي شهر بوشهر

  • محل اجرا :بوشهر
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست