طرح سكونتگاههاي غير رسمي شهر تربت حيدريه

طرح سكونتگاههاي غير رسمي شهر تربت حيدريه

  • محل اجرا : خراسان رضوي
  • کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي خراسان رضوي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست