طرح سيلوي مجتمع بندري شهيد رجائي با ظرفيت 150000 تن

  • محل اجرا :بندر شهيد رجائي
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست