طرح شهرك صنعتي آبيك قزوين

  • محل اجرا :آبیک قزوین
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست