طرح عبور عابر پياده از عرض محور سواره شهر تهران

طرح عبور عابر پياده از عرض محور سواره شهر تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : سازمان زيبا سازي شهر تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۶
  • تاریخ پایان :
فهرست