طرح كانون اصلاح و تربيت زاهدان

  • محل اجرا : زاهدان
  • کارفرما : سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۱
  • تاریخ پایان :
فهرست