طرح مطالعات امكان سنجي بلند مرتبه سازي شهر بجنورد

طرح مطالعات امكان سنجي بلند مرتبه سازي شهر بجنورد

  • محل اجرا : بجنورد
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست