طرح و نظارت بر اجراي ساختمان آزمايشگاه كنترل بقاياي دارو ، هرمون و سموم

  • محل اجرا : پيكان شهر ( كرج )
  • کارفرما : سازمان دامپزشكي كشور
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۰
  • تاریخ پایان :
فهرست