طرح و نظارت بر اجراي سيلوي گناباد با ظرفيت 10000 تن

طرح و نظارت بر اجراي سيلوي گناباد با ظرفيت 10000 تن

  • محل اجرا :گناباد
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست