طرح و نظارت بر اجراي مجموعه ورزشي جهان پهلوان تختي شهر ري

  • محل اجرا : تهران – شهر ري
  • کارفرما : شركت توسعه و نگهداري اماكن مذهبي
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۶
  • تاریخ پایان :
فهرست