مجتمع تحقیقاتی درمانی ابن سینا

کارفرما: پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی – ابن سینا

کاربری: درمانی

محل پروژه: تهران

مساحت تقریبی: 30000 متر مربع

مجتمع تحقیقاتی درمانی ابن سینا
فهرست