مدیران و همکاران شرکت

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

null

نام : ستوده
نام خانوادگی : شهسوارانی
سمت : رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : مهندس معمار
سابقه کار : 36سال

مهندس ستوده شهسواراني

رئیس هیئت مدیره
null

نام : حسين
نام خانوادگی : پرستش
سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : دكتري سازه
سابقه کار : 28 سال

دکتر حسین پرستش

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
null

نام : حسن
نام خانوادگی : هنرور قیطان باف
سمت : نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر گروه نظارت
مدرک تحصیلی : مهندس عمران
سابقه کار : 38 سال

مهندس حسن هنرور قیطان باف

نایب رئیس هیئت مدیره
null

نام : حمید
نام خانوادگی : آب روشن
سمت : عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
سابقه کار : 27 سال

مهندس حمید آب روشن

عضو هیئت مدیره
null

نام : محمد
نام خانوادگی : انام پور
سمت : قائم مقام مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و توسعه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی
سابقه کار : 16سال

مهندس محمد انام پور

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

 مدیران شرکت

null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : رشیدی
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران
سابقه کار : 19 سال

مهندس علیرضا رشیدی

مدیر گروه مدیریت طرح
null

نام : مهدی
نام خانوادگی : احتشامی
مدرک تحصیلی : مهندسی معماری
سابقه کار : 19 سال

مهندس مهدی احتشامی

مدیر گروه معماری
null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : شهریزاد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت اجرایی(شاخه مدیریت شهری)
سابقه کار : 25سال

مهندس علیرضا شهریزاد

مدیر پروژه های نظارت
null

نام : عارف
نام خانوادگی : آقاصفری
سمت :مدیر پروژه های شهرسازی
مدرک تحصیلی :دکتری برنامه ريزي شهري – شهرسازی
سابقه کار : 41

دکتر عارف آقا صفری

مدیر پروژه های شهرسازی

مدیران شرکت

null

نام : عارف
نام خانوادگی : آقاصفری
سمت : مدیر پروژه های شهرسازی
مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی نقشه برداری ، دکتری برنامه ريزي شهري – شهرسازی
سابقه کار : 41

آقاي دکتر آقا صفری

مدیر پروژه های شهرسازی
null

نام : اردوان
نام خانوادگی : فصيحي
مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد معماري
سابقه کار : 22 سال

اردوان فصيحي

مدیر پروژه های معماری
null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : شهریزاد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت اجرایی(شاخه مدیریت شهری)
سابقه کار : 25سال

علیرضا شهریزاد

مدیر پروژه های نظارت
null

نام : كاظم
نام خانوادگی : اسماعيلي
مدرک تحصیلی :دکتری شهرسازی – مدیر پروژه های شهرسازی
سابقه کار : 23 سال

كاظم اسماعيلي

مدیر پروژه های شهرسازی
null

نام : مهدي
نام خانوادگی : احتشامي
مدرک تحصیلی : مهندس معمار
سابقه کار : 20 سال

مهدي احتشامي

مدیر گروه معماری
null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : رشیدی
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران
سابقه کار : 19 سال

علیرضا رشیدی

مدیر گروه مدیریت طرح

اعضاء و همکاران

فهرست