مدیران و همکاران شرکت

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره

null

نام : ستوده
نام خانوادگی : شهسوارانی
سمت : رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : مهندس معمار
سابقه کار : 36سال

مهندس ستوده شهسواراني

رئیس هیئت مدیره
null

نام : حسين
نام خانوادگی : پرستش
سمت : مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : دكتري سازه
سابقه کار : 28 سال

دکتر حسین پرسش

مدیرعامل
null

نام : حسن
نام خانوادگی : هنرور قیطان باف
سمت : عضو هیئت مدیره و مدیر گروه نظارت
مدرک تحصیلی : مهندس عمران
سابقه کار : 38 سال

مهندس حسن هنرور قیطان باف

عضو هیئت مدیره
null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : زجاجی
سمت : نائب رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تأسیسات مکانیکی
سابقه کار : 40 سال

مهندس علیرضا زجاجی

نائب رئیس هیئت مدیره
null

نام : محمد
نام خانوادگی : انام پور
سمت : قائم مقام مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و توسعه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شهرسازی
سابقه کار : 16سال

مهندس محمد انام پور

قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
null

نام : آرام
نام خانوادگی : حمیدی
سمت : عضو هیئت مدیره 
مدرک تحصیلی : دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سابقه کار : 30سال

دکتر آرام حمیدی

عضو هیئت مدیره

 مدیران شرکت

null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : رشیدی
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران
سابقه کار : 19 سال

علیرضا رشیدی

مدیر گروه مدیریت طرح
null

نام : مهدي
نام خانوادگی : احتشامي
مدرک تحصیلی : مهندس معمار
سابقه کار : 20 سال

مهدي احتشامي

مدیر گروه معماری
null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : شهریزاد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت اجرایی(شاخه مدیریت شهری)
سابقه کار : 25سال

علیرضا شهریزاد

مدیر پروژه های نظارت
null

نام : عارف
نام خانوادگی : آقاصفری
سمت :مدیر پروژه های شهرسازی
مدرک تحصیلی :  دکتری برنامه ريزي شهري – شهرسازی
سابقه کار : 41

آقاي دکتر آقا صفری

مدیر پروژه های شهرسازی

مدیران شرکت

null

نام : عارف
نام خانوادگی : آقاصفری
سمت : مدیر پروژه های شهرسازی
مدرک تحصیلی :  دکتری برنامه ريزي شهري – شهرسازی
سابقه کار : 41

آقاي دکتر آقا صفری

مدیر پروژه های شهرسازی
null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : شهریزاد
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت اجرایی(شاخه مدیریت شهری)
سابقه کار : 25سال

علیرضا شهریزاد

مدیر پروژه های نظارت
null

نام : مهدي
نام خانوادگی : احتشامي
مدرک تحصیلی : مهندس معمار
سابقه کار : 20 سال

مهدي احتشامي

مدیر گروه معماری
null

نام : علیرضا
نام خانوادگی : رشیدی
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران
سابقه کار : 19 سال

علیرضا رشیدی

مدیر گروه مدیریت طرح

اعضاء و همکاران

فهرست