مدیریت طرح

در كشور ما اكثر پروژه‌ها با نظام 3 عاملي كارفرما، مشاور و پيمانكار اجرا مي‌گردد. در اين نظام، وظيفه هماهنگي و مديريت امور با كارفرما مي‌باشد که این وظیفه بعضا با توجه به گستردگی فعالیت‌ها، وظایف و مشغله کارفرما به خوبی انجام نشده و موجب تأخیر در زمان و افزایش هزینه‌های پروژه می‌شود. به منظور برطرف کردن این مسئله و حفظ يكپارچگي پروژه و اطمينان از روند صحيح امور و هدايت و نظارت كلي پروژه و نيز معماري كلي پروژه، مشاور عامل چهارم (مدیریت طرح) به تشخيص كارفرما انتخاب مي‌گردد.

مدیریت طرح شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی کارفرما مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد و وظیفه ارائه خدمات مشاوره در حوزه‌های مورد توافق کارفرما و نیز نظارت بر امور اجرایی و تأیید خروجی‌‌ کار قبل از ارائه به کارفرما را بر عهده دارد. همچنین تأیید روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و اجرایی تا یکپارچگی پروژه و تهیه و تدوین تقاضا برای پروژه‌های مختلف نیز بر‌ عهده مدیریت طرح می‌باشد.

در ادامه تعدادی از پروژه های بخش مدیریت طرح شرکت به اختصار آمده است.

مشاور عامل چهارم در منطقه 9 شهرداری تهران1

مشاور عامل چهارم در منطقه 9 شهرداری تهران

مشاور عامل چهارم در منطقه 7 شهرداری تهران

مشاور عامل چهارم در منطقه 7 شهرداری تهران

مشاور عامل چهارم در منطقه 4 شهرداری تهران

مشاور عامل چهارم در منطقه 4 شهرداری تهران

دانشکده پرستاری و بهداشت زنجان

دانشکده پرستاری و بهداشت زنجان

سبزه میدان

سبزه میدان

بیمارستان جدید شهدای تجریش

بیمارستان جدید شهدای تجریش

مجتمع تحقیقاتی درمانی ابن سینا

مجتمع تحقیقاتی درمانی ابن سینا

مسکن مهر شهر جدید پردیس1

روبنائی مسکن مهر شهر جدید پردیس

فهرست