مطالعات بازآفرینی محله اخترآباد کرج

عنوان پروژه:

مطالعات بازآفرینی محله اخترآباد کرج

موقعیت طرح: شهر کرجکارفرما: سازمان نوسازی شهرداری کرج
مدت زمان انجام طرح: 10 ماهتاریخ شروع: 22/05/1398تاریخ خاتمه: 22/03/1399
خلاصه موضوع پروژه:

بازآفرینی محله اخترآباد با تاکید بر مطالعات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تعیین اهداف و وظاییف و تدقیق محدوده مطالعه

–         ایجاد پایگاه داده

–         نیازسنجی و ظرفیت‌سنجی محله اخترآباد

–         تدوین سند راهبردی بازآفرینی محله (سند مشارکتی)

–         تدوین سند عملیاتی و برنام‌های اقدام

–         اقدام مشارکتی، پایش و ارزیابی

فهرست