مطالعات راهبردي و تهيه طرح جانمايي كلي و كاربري اراضي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

عنوان پروژه:

مطالعات راهبردي و تهيه طرح جانمايي كلي و كاربري اراضي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

موقعیت طرح: بوشهرکارفرما: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
مدت زمان انجام طرح: 6 ماهتاریخ شروع: 25/06/1393تاریخ خاتمه: 25/01/1394
خلاصه موضوع پروژه:

مطالعات راهبردي و تهيه طرح جانمايي كلي و كاربري اراضي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         انجام مطالعات راهبردي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

–         تهيه طرح جانمايي كلي و كاربري اراضي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

فهرست