مطالعه،توسعه ونظارت بر اجراء طرح تفصيلي ديري فارم

مطالعه،توسعه ونظارت بر اجراء طرح تفصيلي ديري فارم

  • محل اجرا : اروند
  • کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند
  • تاریخ شروع : 1391
  • تاریخ پایان :
فهرست