مطالعه و تهيه طرح آماده سازي اراضي شهرك دانش شهر كرمانشاه

مطالعه و تهيه طرح آماده سازي اراضي شهرك دانش شهر كرمانشاه

  • محل اجرا : کرمانشاه
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست