معرفی فرصت های شغلی

كلیه متقاضی استخدام در شرکت مهندسین فجر توسعه می بایستی ضمن ثبت صحیح اطلاعات خود در این سامانه حائز شرایط ذیل نیز باشند،بدیهی است اطلاعات ثبت شده در این سامانه تعهدی برای استخدام نخواهد بود و متقاضیان می بایست جلسات مصاحبه عمومی و تخصصی را طی نمایند.
اطلاعات ثبت شده در این سایت فقط به منظور بررسی و استعلام در شرکت فجرتوسعه استفاده خواهد شد.

مرحله 1 از 2 - مشخصات فردی

  • فرم استخدام

فهرست