مقالات

توسعه فضاهای عمومی چند سطحی در بافت مرکزی شهر مشهد

توسعه فضاهای عمومی چند سطحی در بافت مرکزی شهر مشهد
نویسندگان

مصطفی عباس زادگان 1 مسعود الهی 2 محمد انام پور 3
1 دانشیار گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، کارشناس ارشد طراحی مهندسین مشاور فجرتوسعه

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، کارشناس ارشد برنامه ریزی مهندسین مشاور فجرتوسعه

کلیدواژه‌ها

هسته های مرکزی شهری عرصه های عمومی شهری حیات زیرسطحی ره باغ ها مشهد

برنامه ریزی خدمات شهری برای زائرین در پیرامون حرم های مطهر نمونه مطالعاتی: هسته مرکزی شهر قم

برنامه ریزی خدمات شهری برای زائرین در پیرامون حرم های مطهر نمونه مطالعاتی: هسته مرکزی شهر قم
نویسندگان: مهران علی الحسابی* ، محمد انام پور ، هاله حسین پور ،
نشریه نشریه پژوهش های معماری اسلامی » دوره 5، شماره 3 (پاییز 1396)
کلیدواژه: شهرهای زیارتی ، برنامه ریزی خدمات شهری ، جمعیت زائر ، شهر قم

فهرست